Namnlöst dokument

Projekt Gränsgångare start 2023

Projekt Gränsgångare – för alla människors rätt till arbete Projektet startade upp den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december 2025. Projektet drivs av tre samordningsförbund; Finsam Göteborg, Väst och Älv & Kust. Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare. Deltagare kommer att aktualiseras från den 1 mars 2023.
Samordningsförbund finns för människor som är i behov av samordnat stöd för att öka deras möjlighet att komma i arbete. Det kan låta enkelt, men både medborgaren och professionella stöter på utmaningar. Projekt Gränsgångare vill att det ska finnas fler professionella som kan stödja människor i de organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska öka för människor som annars har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika insatser och stöd. Målet är att fler människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den möjligheten.

Gränsgångare är ett samlingsbegrepp för professionella som arbetar i organisatoriska mellanrum. I projektet finns olika professioner och yrkestitlar, så som rehabvägledare, arbetsspecialister, koordinatorer, m. fl. Alla har det gemensamt att de arbetar i de organisatoriska mellanrummen för att ge stöd till människor på sin väg mot arbete.

De tre samordningsförbunden bedriver var för sig, var sitt delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat. Samordnings-förbundet Älv & Kust ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina fem kommuner, samt öka kompetensen i det gemensamma arbetet genom personal från hälso- och sjukvård, samt staten.


Målgrupp
Den övergripande målgruppen för projektet är kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och som på grund av sammansatt problematik, inte i tillräcklig omfattning kan tillgodogöra sig det stöd, som samhällets institutioner i sina ordinarie utbud erbjuder. Projektets deltagare kan vara personer som varit arbetslösa eller sjukskrivna under mycket lång tid, unga som uppbär aktivitetsersättning, unga som varken arbetar eller studerar, personer med samsjuklighet m.fl. Genom projektet ska fler kvinnor och män få sin rätt till arbete, studier och bättre hälsa tillgodosett.

Totalt planeras för att 600 deltagare ska få stöd och insatser genom projektet (200 deltagare per förbund). Antalet kvinnor och män som aktualiseras ska vara jämnt fördelat. Projektet ska vara öppet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Mål och effekter Det övergripande målet för projektet är att bidra till att kvinnor och män i behov av samordnat stöd närmar sig arbetsmarknaden eller börjar att arbeta eller studera.

Målet är att 25% av deltagarna vid avslut börjar att arbeta eller studera, 50% närmar sig arbetsmarknaden och 25% avslutas av andra orsaker. Det långsiktiga målet är att skapa hållbara strukturer för samverkan som fångar upp kvinnor och män i behov av samordnat stöd.

Projektets strategiska målsättning är att:
• Synliggöra nyckelfaktorer för människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka resurser krävs?
• Synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.

Metoder och tillvägagångssätt Projektet kommer att arbeta med Beskæftigelse Indikator Projektet (BIP), som är ett arbetssätt som på olika vis bidrar till att kvinnor och män gör progression mot arbete. BIP har stöd i forskning och kommer att införas i alla tre delprojekt.
Gränsgångarrollen kommer att utforskas och synliggöras. Gränsgångarens viktiga uppgift är att stödja deltagaren i dess väg till arbete eller studier. Gränsgångaren bidrar på så vis till att deltagarens möjlighet att få sin rätt till arbete tillgodosedd.
För att nå goda resultat inom till exempel arbetslivsinriktad rehabilitering krävs dessutom att det finns en tilltro, på alla nivåer. Detta kommer projektet att ha ett särskilt fokus på. Med ökad tilltro ökar deltagarna förutsättningar till progression.
Därtill kommer fler aspekter att särskilt bevakas, en ökad empowerment hos deltagarna och en ökad medverkan i samhällslivet.

Forskning på individ-, professionell- och organisatorisk nivå beskriver vikten av ett bra möte mellan medborgare och professionell. Att arbeta med samordnat stöd för människor som står långt från arbetsmarknaden kräver att kompetens och resurser samlas kring individen. Inom Væksthusets forskning, BIP, genom Heiti Ernits forskning om gränsgångare och Louise Bringselius forskning om tillitsbaserad styrning och ledning finns evidensbaserad vägledning för hur stödet kan förbättras på alla nivåer. Förutsättningarna i mötet mellan medborgare och professionell påverkas av alla led. Projektet kommer att väva in samtliga dessa tre forskningsperspektiv i arbetet med att utveckla verksamheten.

Tjänstedesign är en beprövad metod och förhållningsätt som använts inom samordningsförbunden, i syfte att inkludera deltagarna i sin rehabilitering och skapa delaktighet. Metoden eller arbetssättet kan användas lite olika, men gemensamt är att deltagarna ges möjlighet att komma med synpunkter, reflektioner och förslag på hur arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering bäst kan genomföras. För deltagarna innebär denna inkludering ett ökat självförtroende, vilket påverkar deras rehabiliteringsprocess på ett positivt sätt.

Inom de samverkande samordningsförbunden finns ett antal övriga metoder och arbetssätt som används i arbetet med deltagarna. Metoderna används efter individuella bedömningar av vad som är lämpligast för just den deltagaren. Gemensamt för alla metoderna och arbetssätten är att de alltid utgår från deltagarens specifika och individuella behov och önskningar, att de går ut på att lyssna aktivt och förutsättningslöst, att stödja deltagaren att hitta rätt, att bidra till att deltagaren upplever ett ökat handlingsutrymme och därmed makt över sitt liv. Metoderna och tillvägagångssätten kan komma att revideras, för både delprojekten och projektet i sin helhet, utifrån vilket behov av stöd som deltagarna kommer att ha. Genomgående kommer dock fokus på den enskilde deltagaren att finnas kvar, samt inriktningen att närma sig arbetsmarknaden.


« Tillbaka