Arbetssätt


Vårt Samverkansteam vägleder och stöttar dig för att du ska komma närmare till arbetsmarknaden eller till studier. Vägen dit ser olika ut eftersom varje deltagare får en individuell planering.
Vi börjar alltid med en kartläggning för att veta vad du behöver hjälp med för att komma vidare. Efter kartläggningen kan det bli aktuellt med någon av våra aktiviteter eller en arbetsträning ute på ett företag. Du kommer träffa flera personer som arbetar hos oss eftersom vi arbetar i team men du har alltid en rehabvägledare som håller ihop din planering.
Rehabvägledare

På ditt första möte hos oss träffar du en rehabvägledare och du får information om vad det innebär att vara deltagare hos oss. På det mötet kan ytterligare en person som arbetar hos vara med eftersom vi arbetar i team. Hos oss arbetar en arbetsterapeut, en kurator, en företagsansvarig arbetsförmedlare och en hälsoutvecklare som du kan komma att träffa under tiden du får stöd från oss.

Vi börjar med en kartläggning där ett hälsosamtal ingår. Kartläggningen ger oss en helhetsbild av dina behov och resurser så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Därefter gör vi tillsammans en planering av vilka aktiviteter du ska ingå i för att stärka dig och göra dig redo för en arbetsträning.

Alla våra deltagare går ut i en arbetsträning där man får vara på en arbetsplats och pröva vad man klarar av. Vi hjälper dig att hitta en bra arbetsplats där du kan pröva din arbetsförmåga i din takt. Under tiden har vi mycket kontakt med dig och arbetsgivaren för att följa upp hur det går för dig. Vi har också kontakt med den handläggare som skickade in remissen till oss, allt för att du ska få så bra stöd som möjligt.

Vårt mål är att hjälpa dig att komma ut i arbete eller studier! Ibland kan det innebära att vi är med dig hela vägen eller att vi exempelvis samarbetar med Arbetsförmedlingen när du är redo för det. Det är också viktigt för oss att du ska få en bättre livssituation.
Hur länge du behöver stöd från oss är individuellt och något som vi planerar tillsammans med dig och den handläggaren som skrev remissen till oss.

Våra aktiviteter kan du läsa mer om på nästa flik eller om du klickar på länken nedan.

» Länk: Våra AktiviteterArbetsterapeut

Arbetsterapeuten är bra på att exempelvis kartlägga aktiviteter i det dagliga livet, bland annat hur man skall skapa bra dagliga rutiner. Det kan handla om allt från att titta på rutiner kring kost, till områden som hygien, sömn, motion, hushållssysslor, tal, kollektiva färdmedel, fritidsaktiviteter, kognitiva färdigheter och social interaktion. Arbetsterapeuten hjälper till att hitta strategier för att du skall bli bättre rustad att klara att hantera svårigheter i vardagen och att hitta rutiner som fungerar på lång sikt och som ger dig en bättre möjlighet att klara exempelvis en arbetsträning.Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklaren ansvarar för det hälsofrämjande arbetet. Bland annat får alla deltagare ett individuellt hälsosamtal där man talar kring hälsa och tittar på vilka små förändringar som man kan göra själv i sin vardag för att nå en bättre hälsa. Om du behöver arbeta med något särskilt område som kost, motion eller sömn, kan du precis som med arbetsterapeuten få individuella samtal och planering tillsammans med hälsoutvecklaren.KBT terapeut/Kurator

Vår KBT terapeut/kurator kan hjälpa dig att hitta strategier för att förbättra ditt psykiska mående. Inom KBT tränar du på att använda nya beteenden och förändra tankemönster för att må bättre på lång sikt. KBT-samtal fungerar bra vid till exempel sömnproblem, ångest, stress och depressioner och utgår alltid från dina individuella behov och den situation du befinner dig i. KBT betyder kognitiv beteendeterapi.Vi frågar om våld

Deltagare som är inskrivna hos oss får redan vid början svara på frågor om erfarenhet om våld och våldsutsatthet. Detta görs rutinmässigt med alla för att vi på ett bättre sätt skall kunna vägleda till rätt stöd och hjälp för den som är utsatt och även den som utsätter andra för våld. Har du erfarenhet av våld kan vi stötta dig till professionell hjälp som finns tillgänglig i just din kommun.

Läs mer om projektet på NNS(Nationella Nätverket för Samordningsförbund) hemsida, länken hittar du nedan:» Länk: Stoppa VåldetGenomlysning i BIP Team

I vårt BIP Team finns personal från hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunen och alla har lång erfarenhet av rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan deltar med kontaktpersoner. Representanterna ses en gång i månaden för ett gemensamt möte och det finns ett BIP team i alla våra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund/Tjörn och ett på Öckerö. BIP teamet står för beredning, information och progression och våra möten sker digitalt med säkra länkar.

Om du har behov av samordnat stöd för att komma vidare i din process kan BIP Teamet vara rådgivande och hjälper dig att se vilket stöd och vilka insatser som kan vara aktuella för dig. Vårt fokus är på möjligheter som tar dig framåt. På ett möte går vi gemensamt igenom relevant information som finns hos alla berörda parter gällande dig där du är delaktig i fortsatt planering framåt.

Om du är intresserad av en genomlysning för dig själv, kontakta den handläggare du har på tex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten. Eller den kontaktperson/behandlare du har inom vården så kan de hjälpa dig vidare med att skicka in en anmälan om genomlysning till oss.

Vill du har mer information kan du ringa Malin Jaconelli på 0303-23 86 21.