Namnlöst dokument

Externt finansierade projekt

För att ytterligare utveckla och förbättra samverkan driver och medverkar Samordningsförbundet Älv & Kust kontinuerligt olika samfinansierade projekt tillsammans med medel från såväl samverkansparter som Europeiska Socialfonden (ESF). Just nu är förbundet projektägare för ESF projektet Gränsgångare som vi driver tillsammans med Finsam Göteborg och Samordningsförbundet Väst.

Ledning Projekt Gränsgångare

Henrik Svedberg, förbundschef samordningsförbundet Älv & Kust, projektägare
Telefon: 073-712 99 33 , e-post: henrik.svedberg@alvochkust.se

Anette Tidlund, projektledare
Telefon: 073-751 65 36 , e-post: anette.tidlund@finsam.goteborg.se

Rick Mulder, ekonom
Telefon: 073-230 49 40 , e-post: rudolf.mulder@stenungsund.se

Projekt Gränsgångare start 2023

Projekt Gränsgångare – för alla människors rätt till arbete Projektet startade upp den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december 2025. Projektet drivs av tre samordningsförbund; Finsam Göteborg, Väst och Älv & Kust. Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare. Deltagare kommer att aktualiseras från den 1 mars 2023.
Samo...  Läs mer...

Delprojekt Gränsgångare Älv & Kust - avslutades 2022

Samordningsförbundet Älv & Kusts målgrupp för projektet är människor i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkten är att fånga upp målgruppen som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, oavsett av vilken orsak. De utmaningar som lyfts fram har rört; integration, funktionsvariationer, avstannad progression vid SFI (Svenska för invandrare), unga som varken arbetar eller studerar, unga med aktivitetsersättning, övergång skola/arbetsliv och ...  Läs mer...

Projekt Respondere - avslutades 2022

Projekt Respondere avslutades under 2022 och var ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbunden Älv&Kust och Insjöriket, Finsam Göteborg samt Försäkringskassan. Älv&Kust var projektägare och projektet delfinansierades med medel ur Europeiska Socialfonden(ESF).

De tre delprojekten riktade sig till målgruppen unga vuxna i åldern 16-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd mot arbetsmarknad eller studier.

ACTivera – Samordningförbundet I...  Läs mer...

Respondere.se  

Delprojekt Convinere - avslutades 2022

Inriktning var de som har några år kvar på sin aktivitetsersättning och som inte bedömdes få varaktig sjukersättning. Målet var att starta upp en samverkande arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess tidigare för att deltagarna skulle nå arbete eller studier vid aktivitetsersättningens slut. Fokus låg också på att identifiera och använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kunde göra det möjligt för deltagaren att fortsätta studera eller att gå vidare till ett hållbart ar...  Läs mer...